Informacje o projekcie „Cyfrowe Podlaskie”

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” jest realizowany na podstawie Umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:
- rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
- nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
-stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu planowane są szkolenia, których tematem będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystaniem technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw.

Wartość projektu

Ogólna wartość projektu wynosi 999 475,00 zł. 

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 826 356,94 zł.

Uczestnicy

W szkoleniach będą mogli uczestniczyć mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. Wstępnie zaplanowano  objęcie szkoleniami  1540 osób z różnych grup wiekowych.

Spodziewane efekty

Efektem projektu będzie rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiający stworzenie popytu na usługi świadczone przez Internet, w tym elektroniczne usługi administracji publicznej.
Każdy uczestnik szkoleń uzyska w wyniku udziału w projekcie przynajmniej jedną podstawową kompetencję cyfrową, rozumianą jako zestaw umiejętności, wiedzy i postaw. Udział w projekcie umożliwi:

  • podniesienie lub zdobycie umiejętności obsługi komputera i Internetu (w odniesieniu do potrzeb i zainteresowań uczestników i uczestniczek),
  • podniesienie lub zdobycie umiejętności korzystania z elektronicznych usług,
  • rozwijanie bardziej zaawansowanych kompetencji cyfrowych (np. w zakresie social media),
  • rozwój zainteresowań i hobby.

Sposób realizacji szkoleń

Sposób realizacji szkoleń będzie dostosowany do umiejętności uczestników i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Możliwa jest organizacja szkoleń w  niżej określonych trybach:
  • w trybie stacjonarnym (tradycyjnym – w sali komputerowej), w grupach maksymalnie 12 osobowych, w sytuacji zagrożenia liczba uczestników szkoleń stacjonarnych może zostać ograniczona;
  • w trybie mieszanym (ang. blended learning), częściowo stacjonarnym częściowo zdalnym z wykorzystaniem platformy e-learningowej i narzędzi zdalnego nauczania;
  • w trybie całkowicie zdalnym – w całości przez Internet, w grupach maksymalnie 15-osobowych.

Projektodawca i organizator szkoleń

Realizacja tego projektu szkoleniowego odbywa się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Województwo Podlaskie, które jest pomysłodawcą i realizatorem Projektu.
Biuro projektu z ramienia Województwa Podlaskiego, znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, e-mail: cyfrowepodlaskie@wrotapodlasia.pl
Bezpośrednim organizatorem szkoleńjest Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, na którego adres należy składać dokumenty rekrutacyjne.

Zapisy na szkolenia

Zapisy na szkolenia prowadzi organizator szkoleń, czyli firma Open Education Group sp. o.o.

Informujemy, iż rekrutacja i realizacja szkoleń w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie" została zakończona.

tapety projektu

tapeta 1

tapeta 2

tapeta 3

tapeta 4


>> Przejdź do szczegółowych informacji na temat rekrutacji